Regulamin LASER TAG Arena Frajdy

1. ZASADY OGÓLNE

 

 1. LASER TAG Arena Frajdy (dalej: „Arena”) położona w miejscowości Pyszka (gmina Dygowo) jest obiektem sportowym, znajdującym się na terenie Parku Rozrywki Pomerania Fun Park.
 2. Każda osoba korzystająca z Areny (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren Areny oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnik przebywając w częściach obiektu Pomerania Fun Park zobowiązany jest także do zapoznania i przestrzegania regulaminu Parku dostępnego pod adresem: www.parkpomerania.pl/regulamin-parku/.
 3. Z Areny mogą korzystać:
  a/ osoby pełnoletnie,
  b/ osoby niepełnoletnie o minimalnym wzroście 135 cm, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna,
  c/ każda z osób korzystających z Areny musi być osobą, której stan zdrowia na to pozwala, zabronione jest korzystanie z Areny przez:
  – kobiety w ciąży;
  – osoby cierpiące na choroby lub dolegliwości, w których migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku;
  – osoby cierpiące na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
 4. Wejście do Areny jest możliwe wyłącznie w godzinach i dniach jej otwarcia.
 5. Korzystanie z Areny możliwe jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji.
 6. Na terenie Areny, na parkingu jak i terenie Pomerania Fun Park działa system monitoringu. Uczestnik wchodząc na teren Areny ma tego świadomość i wyraża zgodę na monitoring.
 7. Zarządca Areny oraz Pomerania Fun Park oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

 

2. bilety wstępu

 

 1. Prawo wstępu na Arenę mają wyłącznie osoby, które posiadają ważny bilet wstępu oraz opaskę na rękę.
 2. Szczegółowy cennik korzystania z Areny dostępny jest na stronie www.lasertagkolobrzeg.pl/cennik/.
 3. Bilet wstępu uprawnia uczestnika do korzystania wyłącznie z atrakcji przypisanych do danego biletu.
 4. Zarządca, pracownicy oraz pracownicy ochrony Areny są uprawnieni do usunięcia z terenu Areny osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu lub naruszają regulamin Areny lub przepisy powszechnie obowiązujące. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku braku stosowania się do zaleceń pracowników Areny.
 5. Usunięcie Uczestnika z terenu Areny z przyczyn opisanych w pkt. 4 nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika.

 

3. korzystanie z Areny i przebieg rozgrywki

 

 1. Na czas rozgrywki Uczestnicy otrzymują sprzęt marki Laser House (zwany dalej “Sprzętem”) składający się z: kamizelki i pistoletu oraz uzyskują wstęp na Arenę rozgrywki.
 2. Rozgrywka na Arenie odbywa się z skarpetkach lub obuwiu zmiennym z płaską podeszwą.
 3. Podczas rozgrywki zabronione jest:
  – bieganie,
  – wspinanie i wchodzenie na elementy konstrukcyjne, przeszkody, wieże i samochód,
  – czołganie po ziemi lub zeskakiwanie ze schodów,
  – atakowania innych Uczestników fizycznie, w tym także używania pistoletu jako narzędzia do uderzania,
  – wnoszenie jedzenia i picia,
  – zakłócania przebiegu rozgrywki innym Uczestnikom.
 4. Po zakończonej rozgrywce kamizelkę wraz z pistoletem należy zdać osobie obsługującej.
 5. Arena jest miejscem o słabym oświetleniu, częściowym zadymieniu i Uczestnicy wchodząc na jej teren są tego świadomi.
 6. Rozgrywka laser tagu to sport mogący powodować uszczerbek na zdrowiu, np. otarcia, skaleczenia, kontuzje, uderzenia, stłuczenia i Uczestnik wchodząc na Arenę jest tego świadom.

 

4. parking

 

 1. Parkowanie dostępne jest na terenie Pomerania Fun Park i obowiązuje regulamin: www.parkpomerania.pl/regulamin-parku/

 

5. Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Areny Uczestnicy przebywający w Arenie mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń zarządcy i pracowników Areny.
 2. Uczestnicy przebywający w Arenie odpowiadają za szkody wyrządzone wskutek ich działania lub zaniechania, w tym w szczególności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń pracowników Areny.
 3. Zarządca Areny, ani pracownicy Areny nie świadczą opieki nad osobami niepełnoletnimi. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby niepełnoletnie, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Areny i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 4. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby niepełnoletnie odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 5. Zarządca Areny nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu lub zaleceń pracowników Areny.
 6. Arena nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Arenie jak również w jego otoczeniu, na parkingach i w innych miejscach na terenie Pomerania Fun Park.
 7. Na terenie Areny obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Areny,
  – palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
  – zanieczyszczania lub zaśmiecania a także niszczenia zieleni,
  – wprowadzania zwierząt,
  – sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody zarządcy Areny.

 

6. Przepisy końcowe

 

 1. Arena zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi.
 2. Nowy regulamin będzie obowiązywał od chwili opublikowania na stronie internetowej www.lasertagkolobrzeg.pl oraz na terenie Areny.